Hikoki B 16RM
Hikoki B 16RM
RM 2,180.00
Hikoki RB 30VST (Blower)
Hikoki RB 30VST (Blower)
RM 189.00
Hikoki RB 36DA (36V Cordless Blower) *Bare Tools
Hikoki RB 36DA (36V Cordless Blower) *Bare Tools
RM 1,950.00
Hikoki CS 3630DA (36V Cordless Chain Saw) *Bare Tools
Hikoki CS 3630DA (36V Cordless Chain Saw) *Bare Tools
RM 1,280.00
Hikoki C 3607DA (Cordless Circular Saw)(Bare Tool)
Hikoki C 3607DA (Cordless Circular Saw)(Bare Tool)
RM 960.00
Hikoki C 18DSL Cordless Circular Saw
Hikoki C 18DSL Cordless Circular Saw
RM 750.00
Hikoki C 9SA3
Hikoki C 9SA3
RM 600.00
Hikoki C 7ST
Hikoki C 7ST
RM 450.00
Hikoki CM 4SB2
Hikoki CM 4SB2
RM 310.00
Hikoki DN 18DSL (Cordless Angle Drill) *Bare Tools
Hikoki DN 18DSL (Cordless Angle Drill) *Bare Tools
RM 690.00
Hikoki DV 36DA (36V Cordless Impact Driver Drill) *Bare Tools
Hikoki DV 36DA (36V Cordless Impact Driver Drill) *Bare Tools
RM 1,780.00
Hikoki DS 12DA (12V Cordless Impact Driver)
Hikoki DS 12DA (12V Cordless Impact Driver)
RM 390.00
Hikoki DV 12DA (12V Cordless Impact Driver)
Hikoki DV 12DA (12V Cordless Impact Driver)
RM 420.00
Hikoki WH 18DJL (18V Cordless Impact Drivers)
Hikoki WH 18DJL (18V Cordless Impact Drivers)
RM 820.00
Hikoki NT1865DBSL (18V Cordless Finish Nailer ) *Bare Tool
Hikoki NT1865DBSL (18V Cordless Finish Nailer ) *Bare Tool
RM 1,850.00
Hikoki NT1850DBSL (18V Cordless Brad Nailer) *Bare Tool
Hikoki NT1850DBSL (18V Cordless Brad Nailer) *Bare Tool
RM 1,700.00
Hikoki VB3616DA (36v Multi-volt Cordless Rebar Cut Bender)
Hikoki VB3616DA (36v Multi-volt Cordless Rebar Cut Bender)
RM 11,600.00
Hikoki CC 14ST
Hikoki CC 14ST
RM 500.00
Hikoki CC 14STA
Hikoki CC 14STA
RM 399.00
Hikoki H 41SE (Demolition Hammer)
Hikoki H 41SE (Demolition Hammer)
RM 1,250.00
Hikoki H 41SD
Hikoki H 41SD
RM 870.00
Hikoki H 60MEY
Hikoki H 60MEY
RM 2,450.00
Hikoki H 45MEY
Hikoki H 45MEY
RM 1,850.00
Hikoki PU-PM 3
Hikoki PU-PM 3
RM 1,060.00
Hikoki D 13VG
Hikoki D 13VG
RM 540.00
Hikoki D 13VH
Hikoki D 13VH
RM 300.00
Hikoki D 10VC3
Hikoki D 10VC3
RM 250.00
Hikoki RH 650V
Hikoki RH 650V
RM 340.00
Hikoki RH 600T
Hikoki RH 600T
RM 205.00
Hikoki DV 13VSS
Hikoki DV 13VSS
RM 280.00
Hikoki DV 20VD
Hikoki DV 20VD
RM 520.00
Hikoki DV 13VST
Hikoki DV 13VST
RM 189.00
Hikoki WR 16SE
Hikoki WR 16SE
RM 1,830.00
Hikoki WR 22SE
Hikoki WR 22SE
RM 2,460.00
Hikoki WR 36DB (36V Cordless Impact Wrenches)
Hikoki WR 36DB (36V Cordless Impact Wrenches)
RM 2,400.00
Hikoki WR 36DA (36V Cordless Impact Wrenches)
Hikoki WR 36DA (36V Cordless Impact Wrenches)
RM 2,860.00
Hikoki CJ 36DA (Bare Tool)
Hikoki CJ 36DA (Bare Tool)
RM 1,200.00
Hikoki CJ 110MV
Hikoki CJ 110MV
RM 540.00
Hikoki FCJ 65V3
Hikoki FCJ 65V3
RM 290.00
Hikoki G 18ST
Hikoki G 18ST
RM 400.00
Hikoki G 18MR
Hikoki G 18MR
RM 500.00
Hikoki C 3610DRA (36V Cordless Compound Miter) *Bare Tools
Hikoki C 3610DRA (36V Cordless Compound Miter) *Bare Tools
RM 2,988.00
Hikoki C 12FCH
Hikoki C 12FCH
RM 1,700.00
Hikoki C 10FCE2
Hikoki C 10FCE2
RM 770.00
Hikoki UM 16VST
Hikoki UM 16VST
RM 860.00
Hikoki UM 12VST
Hikoki UM 12VST
RM 750.00
Hikoki P 20SF (Planer)
Hikoki P 20SF (Planer)
RM 425.00
Hikoki P 20ST
Hikoki P 20ST
RM 360.00
Hikoki SP 18VA
Hikoki SP 18VA
RM 720.00
Hikoki SAT-180
Hikoki SAT-180
RM 520.00
Hikoki CR 36DA *Bare Tools
Hikoki CR 36DA *Bare Tools
RM 1,020.00
Hikoki CR 13VBY
Hikoki CR 13VBY
RM 890.00
Hikoki DH 28PCY2
Hikoki DH 28PCY2
RM 640.00
Hikoki DH 26PC2
Hikoki DH 26PC2
RM 540.00
Hikoki DH 24PH2
Hikoki DH 24PH2
RM 456.00
Hikoki DH 28PEC (Rotary Hammer Plus)
Hikoki DH 28PEC (Rotary Hammer Plus)
RM 1,080.00
Hikoki M 12SA2
Hikoki M 12SA2
RM 750.00
Hikoki SV 12SG
Hikoki SV 12SG
RM 265.00
Hikoki G 18DSL (18V Cordless Disc Grinder) *Bare Tools
Hikoki G 18DSL (18V Cordless Disc Grinder) *Bare Tools
RM 350.00
Hikoki G 3610DA
Hikoki G 3610DA
RM 1,850.00
Hikoki G 13SS2
Hikoki G 13SS2
RM 210.00
Hikoki PDA-100M
Hikoki PDA-100M
RM 200.00
Hikoki GP 13
Hikoki GP 13
RM 1,150.00
Hikoki M 6ST (Trimmer)
Hikoki M 6ST (Trimmer)
RM 189.00
Switch To Desktop Version